Verzending binnen 24 uur Met 2 jaar garantie Afhalen in de winkel +500.000 producten voorraad Gratis geleverd v.a €25,- in Nederland & België
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en met Alexander Tools aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Alexander Tools is ingestemd.

5. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Alexander Tools in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6. Alexander Tools behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

7. Door het gebruik van de webshop van Alexander Tools en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld binnen de webshop.

8. Alexander Tools is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het plaatsen van een order. Alexander Tools is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het plaatsen van een order door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Alexander Tools (e-mail)

3. Een schriftelijke orderbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

6. Een order van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen; - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende registratiescherm van de webshop en de desbetreffende data aan Alexander Tools via elektronische weg is verzonden en door Alexander Tools is ontvangen.

7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

8. Koper en Alexander Tools komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Alexander Tools zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

9. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Alexander Tools garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3. Prijzen.

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen staan inclusief omzetbelasting vermeldt.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die Alexander Tools in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft mede gedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst Alexander Tools worden gecorrigeerd.

4. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

5. Alexander Tools berekent € 3,75 verzendkosten tot een bestelbedrag van € 25,- . Boven het bestelbedrag van € 25,- berekent Alexander Tools geen verzendkosten binnen Nederland en België.
Voor rembours zendingen binnen Nederland wordt € 18,95 en België  € 15,50 in rekening gebracht (bedragen zijn incl. BTW.).

6. Alexander Tools kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld in de webshop.


Artikel 4. Betaling.

1. Bij bestellingen via www.alexander-tools.com kan op de volgende manieren worden betaald: vooruitbetaling, remboursbetaling, Paypal, Ideal, mistercash en mastercard.

Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt. Voor overige weigeringen zal de Koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden.

Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op bankrekening NL34 INGB 0006 508787, Alexander Tools te Geleen. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Van de betaalmethoden uitgezonderd remboursbetaling kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
Alexander Tools kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop of via een schriftelijke mededeling van Alexander Tools

2. In het geval door Alexander Tools een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Alexander Tools als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

5. In geval van niet-tijdige betaling is Alexander Tools bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.Artikel 5. Levering en leveringstijd.

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Alexander Tools ernaar om bestellingen binnen 1 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Alexander Tools kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@alexander-tools.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Alexander Tools is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.8. Garantie en aansprakelijkheid.

1. Alexander Tools garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De aankoopfactuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3. Met betrekking tot producten van derden is Alexander Tools tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Voor alle producten gelden minimaal de Europese richtlijnen m.b.t. garantie. Voor alle Force producten geldt een garantietermijn van tien (10) jaar.

4. Alexander Tools is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Alexander Tools is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Ondeskundig of onoordeelkundig gebruik van motor afstelgereedschap (incorrecte of uit-fase distributie) kan resulteren in schade aan de kleppen, Alexander Tools kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door gebruik van dit gereedschap.

5. Indien Alexander Tools om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

6. In het geval de Koper via Alexander Tools een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Alexander Tools of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8. De Koper is gehouden Alexander Tools te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Alexander Tools mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. De Koper is verplicht het product aan Alexander Tools te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Alexander Tools zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.Artikel 9. Persoonsgegevens.

Alexander Tools zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alexander Tools neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.Artikel 10. Geschillen.

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen Alexander Tools of overeenkomsten gesloten met Alexander Tools worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.Artikel 11. Diversen.

1. Alexander Tools is gevestigd te Geleen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 69028168. BTW-nummer: NL224995534B01
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Alexander Tools Groenseykerstraat 10-10A Geleen of zoals aangegeven op de webshop.

2. Alexander Tools streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van Alexander Tools te beantwoorden.Artikel 12. Privacy Statement.

Alexander Tools respecteert de privacy van alle gebruikers van de webshop en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer een klant de webshop bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Alexander Tools Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Alexander Tools verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.


Artikel 13. Voorrang aan het Nederlands

De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatie moeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse en Duitse.

Algemene verordening gegevensbescherming

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens nietlanger nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; 

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen
met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Gegevensverwerking: toestemming & intrekking

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.